Privacy verklaring

We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Highway verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende categorieën personen waarvan Highway persoonsgegevens verwerkt:

 • Bezoekers van onze website.
 • Gebruikers van onze Highway web applicatie.
 • Ontvangers van Highway haar nieuwsbrieven en andere mailings.
 • Potentiële klanten van Highway.

Welke persoonsgegevens verwerkt Highway?
Highway verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website, gebruik van de Highway web applicatie, deelname aan masterclasses, het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan Highway verstrekte persoonsgegevens:

 • Voor een aanvraag van een demo van de Highway webapplicatie,  (online) afspraak met een medewerker van Highway
 • Ten behoeve van een contactaanvraag voor meer informatie over onze diensten, evenementen, masterclasses en over de Highway web applicatie
 • Om nieuwsbrieven of andere communicatie te ontvangen
 • Voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres.
 • Uw surfgedrag en interesses. 

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster.

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze websites of in de Highway web applicatie gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode + huisnummer
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens 
 • Betaalgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Functie
 • Gebruikersnaam
 • Inloggegevens
 • Pasfoto
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres en uw surfgedrag op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in ons contactformulier en overige correspondentie via de e-mail of de chat

Waarom verwerkt Highway uw persoonsgegevens?
Highway gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om u een demo te kunnen geven en informatie te kunnen verstrekken 
 • Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en diensten aan u te kunnen leveren 
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mails, elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie ‘Cookies’ en ‘Gebruik van Google Analytics’ in deze Privacy Statement.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.

De beveiliging van uw gegevens
Highway neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, zijn:

 • Gebruikmaking van een ISO27001 en NEN7510 gecertificeerde hostingpartner met een over 4 datacenters verspreide infrastructuur, welke gebruik maakt van diverse security protocollen als PEN-test, PCI DSS, OWASP richtlijnen en SCAP testing;
 • Het meermaals per dag maken van backups die encrypted worden opgeslagen in externe datacenters in Nederland;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen en netwerken
 • Geïmplementeerd beveiligingsbeleid en ICT gedragscode
 • Het laten testen van de webapplicatie op het gebied van cybersecurity; 
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en samenwerkingsovereenkomsten;
 • Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en 2e factor authenticatie
 • Subverwerkersovereenkomsten met derden;

Highway hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Highway heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken. 

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@highway.nl of www.highway.nl/contact contact met ons op te nemen.

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen is het voor Highway noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals leveranciers voor ICT, dataopslag, hosting, communicatiediensten, etc.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Highway is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Highway en dus op verzoek en conform instructie van Highway handelt, sluit Highway met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie
Highway verstrekt geen persoonsgegevens aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door Highway baseert Highway zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking is noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, Ook is gegevensverwerking  noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Highway, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van Highway. 

Bewaartermijnen
Highway bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Zodra u geen diensten of producten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Highway neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.

Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij Highway. 

Uw rechten
U kunt Highway verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Highway kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Highway zal de verwerking niet staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door per e-mail of telefonisch contact op te nemen opnemen met Highway via info@highway.nl, of https://highway.nl/contact. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van Highway: Waarderweg 50, 2031 BP te Haarlem.

Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@highway.nl.

Klachtenregeling
Bij Highway hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen Highway. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@highway.nl, of https://highway.nl/contact. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Highway in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacy Statement aan veranderingen onderhevig
Highway behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Highway dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy Statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen. 

Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, maakt Highway gebruik van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Highway. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van Google Analytics
Highway maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Highway. Highway heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Highway krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Gebruik van GetGist
Highway maakt gebruik van GetGist om bezoekersgedrag te tracken.  inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Highway. Highway heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Highway krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Website: https://highway.nl/contact 

E-mail: info@highway.nl

Post: Highway B.V. – Waarderweg 50, 2031 BP te Haarlem

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 6 mei 2022.