Met spoed nieuw talent nodig?    |    Bel direct:  +31 (0)85 0656 940

ALGEMENE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE

– versie november 2017 –

Artikel 1: Definities

1.1       Highway Talent Group: handelsnaam van de besloten vennootschap Feriatus BV, statutair gevestigd te Baarn en kantoorhoudende te Haarlem aan de Oudeweg 147 (2031 CC), ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 32085642.

1.2       Opdrachtgever: iedere natuurlijk of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordigers/gemachtigden/rechtsopvolgers, die met Highway Talent Group een overeenkomst van opdracht aangaat op basis waarvan Highway Talent Group één of meerdere kandidaten bij opdrachtgever zal aanbrengen in het kader werving en selectie.

1.3       Opdracht: de overeenkomst tussen Highway Talent Group en de opdrachtgever waarbij Highway Talent Group zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren, opdat tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt.

1.4       Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Highway Talent Group wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding (in welke vorm dan ook) aan te gaan met opdrachtgever.

1.5       Arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding: hetgeen het Burgerlijk Wetboek verstaat onder een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht, dan wel enige andere vorm van een arbeidsverhouding of samenwerking.

1.6       Bemiddelingsfee: de tussen Highway Talent Group en de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de verrichte diensten van werving en selectie (werving en selectie fee).

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, diensten, offertes en overeenkomsten van Highway Talent Group.

2.2       De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, bedingen en/of overeenkomsten zijn slechts van toepassing voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1       Een overeenkomst tussen Highway Talent Group en opdrachtgever komt tot stand door middel van een aanbod van Highway Talent Group en aanvaarding van dat aanbod door opdrachtgever. De inhoud van de opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst.

3.2       Highway Talent Group stelt kandidaten voor aan opdrachtgevers door middel van het toesturen van het CV, zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens.

3.3       De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat.

3.4       Highway Talent Group is pas gerechtigd de overeengekomen bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig art. 9 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding aangaat met een door Highway Talent Group aangedragen kandidaat.

3.5       Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de Opdracht, heeft Highway Talent Group het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4: Informatieverstrekking

4.1       De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Highway Talent Group aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Highway Talent Group worden verstrekt.

4.2       De opdrachtgever geeft met het aanleveren van de informatie, genoemd in art. 4 lid 1, toestemming voor het verwerken, bewerken en plaatsen van deze informatie op de Highway Talent Group website en de door Highway Talent Group gebruikte online media.

4.3       De door opdrachtgever aangeleverde informatie zal voor geen andere doeleinden worden gebruikt dan voor de invulling van de opdracht welke uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en Highway Talent Group voortvloeit.

4.4       Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Highway Talent Group zijn verstrekt, heeft Highway Talent Group het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens redelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

5.1       Op de teksten, te vinden op de website of andere media (hardcopy, email, etc.) van Highway Talent Group, rust een auteursrecht ten behoeve van Highway Talent Group. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan die zijn verkregen en of opgesteld door of namens Highway Talent Group, zijn en blijven eigendom van Highway Talent Group.

5.2       Onder deze bescheiden, zoals genoemd onder art. 5 lid 1, wordt tevens verstaan alle content, methodieken, processen, technische applicaties en/of software zoals geëxploiteerd en/of gemaakt door Highway Talent Group. Het betreffen alle bescheiden en/of kopieën daarvan die beschermd worden door een auteursrecht en/of een intellectueel eigendomsrecht.

5.3       Het is opdrachtgever verboden de hiervoor bedoelde bescheiden zonder schriftelijke toestemming van Highway Talent Group in zijn zakelijk en/of particulier bezit te houden, te kopiëren of de bescheiden en/of kopieën daarvan aan derden ter inzage te geven.

5.4       Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op het in art. 5 genoemde auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht staat een onmiddellijk opeisbare boete van €20.000,00 vermeerderd met een boete van €2.000,00 per dag gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt. In plaats van de boete is Highway Talent Group gerechtigd om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6: Kandidaten, zorgvuldigheid en geheimhouding

6.1       De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Highway Talent Group is voorgedragen en met de door Highway Talent Group verstrekte (persoons-) gegevens.

6.2       Opdrachtgever is steeds gehouden om binnen een zo kort mogelijke termijn verslag te doen bij Highway Talent Group wanneer er een kandidaat is voorgesteld en/of een sollicitatiegesprek heeft plaatsgevonden.

6.3       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1       Highway Talent Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook en op welke rechtsgrond dan ook, tijdens of door uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen Highway Talent Group en opdrachtgever. Daarnaast is Highway Talent Group nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade voor bedrijfsstagnatie. Opdrachtgever doet tevens uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW.

7.2       Opdrachtgever vrijwaart Highway Talent Group tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de recruitment werkzaamheden van Highway Talent Group samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

7.3       Highway Talent Group is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding met betreffende kandidaat.

7.4       Highway Talent Group zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn onderzoeksplicht. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat, mede omvattend het nagaan van referenties van de kandidaat en de controle over de behaalde diploma’s. Opdrachtgever dient derhalve zichzelf van de geschiktheid van de kandidaat te overtuigen, alvorens deze in dienst te nemen.

7.5       Highway Talent Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel wanneer opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding met kandidaat is aangegaan.

Artikel 8: Bemiddelingsfee en kosten

8.1       Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt.

8.2       De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van het tussen opdrachtgever en de kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Tarieven kunnen anders worden overeengekomen maar Highway Talent Group hanteert standaard een tarief van 20% over het brutojaarsalaris inclusief vakantiegeld. Opdrachtgever is gehouden om Highway Talent Group uiterlijk binnen 48 uur na het aangaan van de arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding te informeren over het tussen opdrachtgever en kandidaat overeengekomen salaris.

8.3       Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Highway Talent Group op verzoek een kopie van de (arbeids)overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.

8.4       Indien een door Highway Talent Group benaderde kandidaat zich buiten Highway Talent Group om aan de opdrachtgever voorstelt en/of zelfstandig wordt benaderd door de opdrachtgever, wordt deze kandidaat aangemerkt als kandidaat van Highway Talent Group en dient opdrachtgever de bemiddelingsfee te voldoen.

8.5       In overleg met de opdrachtgever kan Highway Talent Group een advertentie opstellen en adviseren in mediakeuze. De kosten van advertenties en bijkomend werk komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.6       In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat de volledige bemiddelingsfee te voldoen.

Artikel 9: Facturen

9.1       Na ondertekening/aangaan van de arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding met de kandidaat, zal aan opdrachtgever een factuur gestuurd worden ter hoogte van de overeengekomen bemiddelingsfee.

9.2       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de facturen van Highway Talent Group binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

9.3       Indien een factuur niet binnen de in het voorgaande lid van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en daarmee de wettelijke handelsrente per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Highway Talent Group zijnde doordruk of (digitale) kopie van de door Highway Talent Group aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

9.4       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Highway Talent Group maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen te allen tijde 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en wettelijke handelsrente (met een minimum van € 150,00 per vordering), tenzij Highway Talent Group aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

9.5       Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 10:  Inspanning tot leveren van kandidaten

10.1     Highway Talent Group zal zich, met inachtneming van deze algemene voorwaarden, inzetten om opdrachtgevers en kandidaten naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

10.2     Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen.

10.3     Opdrachtgever en Highway Talent Group verzorgen tezamen een zorgvuldige informatieoverdracht waardoor Highway Talent Group de diensten optimaal kan uitvoeren. Highway Talent Group spant zich in om binnen een redelijke termijn nadat tussen partijen de overeenkomst is ontstaan, naar beste kunnen en op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie één of meerdere kandidaten te selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van opdrachtgever. Highway Talent Group baseert zich hierbij op de door opdrachtgever gegeven informatie over onder andere de functie, vereiste kwalificaties/competenties, sollicitatieprocedure, doorgroeimogelijkheden en mogelijkheden tot interne of externe educatie.

10.4     Opdrachtgever en Highway Talent Group bepalen de eisen, wensen en functiecriteria welke worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging is bepalend en fungeert als leidraad voor het wervingsproces. Tussentijdse wijzigingen dienen per email aangeleverd te worden en akkoord bevonden te worden door Highway Talent Group voordat de wijziging gehonoreerd wordt.

10.5     Highway Talent Group kan geen inspanning bieden tot het leveren van kandidaten indien zich onder andere, doch niet uitsluitend, één van de onderstaande situaties voordoet:

  • Opdrachtgever nalatig is bij het verzorgen en begeleiden van de kandidaat met als gevolg slechte prestaties, opzegging of ontevredenheid bij opdrachtgever of kandidaat;
  • De opdrachtgever afwijkt van de in de opdrachtbevestiging bepaalde wensen en eisen;
  • De opdrachtgever afspraken niet nakomt;
  • De opdrachtgever sollicitatietactieken toepast die van aard dermate afwijken van het gemiddelde waarbij het voor de kandidaat onmogelijk wordt om te slagen;
  • Opdrachtgever zelfstandig of door derden een negatieve reputatie heeft opgebouwd waardoor kandidaten beïnvloed worden.

10.6     Indien de opdrachtgever een door Highway Talent Group aangedragen kandidaat afwijst of een kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

10.7     Bij overtreding van art. 10 lid 6 geldt een namens Highway Talent Group direct opeisbare boete van € 10.000,– per gebeurtenis, alsmede een boete van € 1.000,– per dag gedurende de duur van de overtreding. Onverminderd het recht van Highway Talent Group om in plaats van deze boete een volledige schadevergoeding te vorderen.

10.8     Als bewijsvoering voor het aantonen van een gebeurtenis als genoemd in art. 11 lid 6 zijn de kandidaat gegevens met bijbehorende datum en koppeling aan opdrachtgever in het Highway Talent Group systeem voldoende.

Artikel 11: Non-wervingsbeding

11.2     Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen van de opdracht, niet toegestaan werknemers van Highway Talent Group te benaderen met de intentie om de arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding met Highway Talent Group te beëindigen om zodoende een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding aan te gaan met opdrachtgever of een derde.

11.2     Overtreding van het bepaalde in artikel 11.1 leidt tot een aan Highway Talent Group verschuldigde en onmiddellijk (zonder ingebrekestelling) opeisbare boete ter hoogte van € 50.000,- (vijftigduizend euro).

Artikel 12: Uitzenden, detacheren en payroll

12.1     Indien een opdracht tot werving en selectie leidt tot een opdracht voor het ter beschikking stellen van personeel (door middel van uitzenden, detacheren of payrolling) in plaats van een rechtstreeks dienstverband bij de opdrachtgever, dan besteedt Highway Talent Group de administratieve afhandeling van de verloning en facturatie uit aan payrollorganisatie. De payrollorganisatie is in dat geval de juridisch werkgever van de kandidaat. De algemene voorwaarden van de betreffende payrollorganisatie zijn van toepassing op de inleenovereenkomst c.q. detacheringsovereenkomst c.q. payrollovereenkomst tussen opdrachtgever en de payrollovereenkomst.

12.2     De payrollorganisatie zal de declarabele uren aan opdrachtgever factureren op basis van het tussen Highway Talent Group en opdrachtgever overeengekomen tarief.

Artikel 13: Algemene bepalingen

13.1     Highway Talent Group behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na kennisgeving aan opdrachtgever.

13.2     Op alle onder deze voorwaarden gesloten opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, diensten, offertes en overeenkomsten Highway Talent Group is Nederlands recht van toepassing.

13.3     Alle geschillen met Highway Talent Group, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.4     Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 november 2017 en treden in de plaats van eventuele voorgaande algemene voorwaarden voor werving en selectie van Highway Talent Group.

Algemene Voorwaarde – Highway Talent Group